Biuletyn
Informacji Publicznej
Kontakt
Gminny Ośrodek Pomocy
Społecznej w Murowie
Dziś jest: czwartek, 18-04-2019, Imieniny: Apoloniusza, Bogusławy, Gościsławy

Program 500+

Program „Rodzina 500 +”

Informacje podstawowe

Prawo do świadczenia wychowawczego aktualnie ustalane jest do 30 września 2017 r.
na podstawie dochodu z roku bazowego 2014.

Natomiast w okresie od 1 października 2017 r. do 30 września 2018 r. rokiem bazowym będzie rok 2016.

Dochód członka rodziny to przeciętny miesięczny dochód członka rodziny osiągnięty w roku kalendarzowym poprzedzającym okres, na jaki ustalane jest prawo do świadczenia wychowawczego, z uwzględnieniem przypadków utraty oraz uzyskania dochodu.

Wnioski w sprawie ustalenia prawa do świadczenia wychowawczego na kolejny okres są przyjmowane od dnia 1 sierpnia danego roku.

W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenie wychowawcze na kolejny okres złoży wniosek wraz z dokumentami do dnia 31 sierpnia, ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego oraz wypłata tego świadczenia przysługująca za miesiąc październik danego roku następuje do dnia 31 października tego roku.

W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenie wychowawcze na kolejny okres złoży wniosek wraz z dokumentami w okresie od dnia 1 września do dnia 31 października danego roku, ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego oraz wypłata świadczenia przysługującego za miesiąc październik następuje do dnia 30 listopada tego roku.
 

Prawo do świadczenia wychowawczego poza w/w okresem, z wyjątkami wskazanymi w ustawie ustala się począwszy od miesiąca, w którym wpłynął wniosek z prawidłowo wypełnionymi dokumentami, do końca ustawowego okresu.

Wnioski w sprawie świadczenia wychowawczego (500+) z terenu Gminy Murów składane są w tutejszym Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej.


Prawo do świadczenia wychowawczego przysługuje:

 • matce,
 • ojcu,
 • opiekunowi faktycznemu dziecka (tzn. osoba faktycznie opiekująca się dzieckiem, jeżeli wystąpiła z wnioskiem do sądu opiekuńczego o przysposobienie dziecka),
 • opiekunowi prawnemu dziecka

Świadczenie wychowawcze przysługuje do dnia ukończenia przez dziecko 18. roku życia.

Kwota świadczenia wynosi 500,00 zł miesięcznie na dziecko w rodzinie. Kwota świadczenia wychowawczego za niepełny miesiąc ustalana jest proporcjonalnie.

Świadczenie wychowawcze przysługuje:

 1. na pierwsze dziecko:
  1. jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę nie przekracza kwoty 800,00 zł
  2. jeżeli dochód rodziny, której członkiem jest dziecko niepełnosprawne w przeliczeniu na osobę nie przekracza kwoty 1 200,00 zł
 2. na drugie i następnie dziecko/dzieciniezależnie od dochodu rodziny

 


Świadczenie wychowawcze nie przysługuje, jeżeli:

 • dziecko pozostaje w związku małżeńskim
 • dziecko zostało umieszczone w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie albo w pieczy zastępczej (tzn. dom pomocy społecznej, młodzieżowy ośrodek wychowawczy, schronisko dla nieletnich, zakład poprawczy, areszt śledczy, zakład karny, szkołę wojskową lub inną szkołę, jeżeli instytucje te zapewniają nieodpłatne pełne utrzymanie),
 • pełnoletnie dziecko ma ustalone prawo do świadczenia wychowawczego na własne dziecko,
 • członkowi rodziny przysługuje za granicą na dziecko świadczenie o podobnym charakterze do świadczenia wychowawczego, chyba że przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego lub dwustronne umowy międzynarodowe o zabezpieczeniu społecznym stanowią inaczej.

 

Dokumentem niezbędnym do otrzymania świadczenia wychowawczego jest w przypadku:

 • osoby przebywającej w separacji - prawomocny wyrok sądu orzekający separację małżeństwa,
 • osoby rozwiedzionej - prawomocny wyrok sądu orzekający rozwód,
 • wdowy/wdowca - akt zgonu współmałżonka lub rodzica dziecka (w przypadku osoby samotnie wychowującej dziecko).

Inne dokumenty:

 • odpis prawomocnego postanowienia sądu orzekającego przysposobienie lub zaświadczenie sądu opiekuńczego lub ośrodka adopcyjnego o prowadzonym postępowaniu sądowym w sprawie o przysposobienie dziecka,
 • orzeczenie sądu o ustaleniu opiekuna prawnego dziecka.

Wymagane dokumenty

Wniosek na pierwsze dziecko:

 • oświadczenia członków rodziny o dochodach osiągniętych w roku kalendarzowym poprzedzającym okres, na który ustalane jest prawo do świadczenia wychowawczego, innych niż dochody podlegające opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych na zasadach określonych w art. 27, art. 30b, art. 30c, art. 30e i art. 30f ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r. poz. 361, z późn. zm. )
 • oświadczenia członków rodziny rozliczających się na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne o dochodzie osiągniętym w roku kalendarzowym poprzedzającym okres, na który ustalane jest prawo do świadczenia wychowawczego
 • zaświadczenie właściwego organu gminy, nakaz płatniczy albo oświadczenie o wielkości gospodarstwa rolnego wyrażonej w hektarach przeliczeniowych ogólnej powierzchni w roku kalendarzowym poprzedzającym okres, na który ustala jest prawo do świadczenia wychowawczego
 • Alimenty:
  • odpis podlegającego wykonaniu orzeczenia sądu zasądzającego alimenty na rzecz osób w rodzinie lub poza rodziną lub odpis protokołu posiedzenia zawierającego treść ugody sądowej, odpis zatwierdzonej przez sąd ugody zawartej przed mediatorem lub innego tytułu wykonawczego pochodzącego lub zatwierdzonego przez sąd, zobowiązujących do alimentów na rzecz osób w rodzinie lub poza rodziną,
  • przekazy lub przelewy pieniężne dokumentujące wysokość zapłaconych alimentów, jeżeli członkowie rodziny są zobowiązani orzeczeniem sądu, ugodą sądową, ugodą zawartą przed mediatorem lub innym tytułem wykonawczym pochodzącym lub zatwierdzonym przez sąd do ich płacenia na rzecz osoby spoza rodziny.
  • w przypadku gdy osoba uprawniona nie otrzymała alimentów albo otrzymała je w wysokości niższej od ustalonej w orzeczeniu sądu, ugodzie sądowej lub ugodzie zawartej przed mediatorem:
   • zaświadczenie organu prowadzącego postępowanie egzekucyjne o całkowitej lub częściowej bezskuteczności egzekucji alimentów, a także o wysokości wyegzekwowanych alimentów, lub
   • informację właściwego sądu lub właściwej instytucji o podjęciu przez osobę uprawnioną czynności związanych z wykonaniem tytułu wykonawczego za granicą albo o niepodjęciu tych czynności, w szczególności w związku z brakiem podstawy prawnej do ich podjęcia lub brakiem możliwości wskazania przez osobę uprawnioną miejsca zamieszkania dłużnika alimentacyjnego za granicą, jeżeli dłużnik zamieszkuje za granicą.
 • Dochód utracony:
  • dokument określający datę utraty dochodu oraz wysokość utraconego dochodu.
 • Dochód uzyskany:
  • dokument określający wysokość dochodu osiągniętego przez członka rodziny oraz liczbę miesięcy, w których dochód był osiągany − w przypadku uzyskania dochodu w roku kalendarzowym poprzedzającym okres, na który ustalane jest prawo do świadczenia wychowawczego,
  • dokument określający wysokość dochodu osiągniętego przez członka rodziny za miesiąc następujący po miesiącu, w którym dochód został osiągnięty − w przypadku uzyskania dochodu po roku kalendarzowym poprzedzającym okres, na który ustalane jest prawo do świadczenia wychowawczego
 • Inne dokumenty, w tym oświadczenia, niezbędne do ustalenia prawa do świadczenia wychowawczego.

Wniosek na drugie i następne dziecko/dzieci:

Dokumentem niezbędnym do otrzymania świadczenia wychowawczego jest w przypadku:

 • osoby przebywającej w separacji - prawomocny wyrok sądu orzekający separację małżeństwa,
 • osoby rozwiedzionej - prawomocny wyrok sądu orzekający rozwód,
 • wdowy/wdowca - akt zgonu współmałżonka lub rodzica dziecka (w przypadku osoby samotnie wychowującej dziecko).

Inne dokumenty:

 • odpis prawomocnego postanowienia sądu orzekającego przysposobienie lub zaświadczenie sądu opiekuńczego lub ośrodka adopcyjnego o prowadzonym postępowaniu sądowym w sprawie o przysposobienie dziecka,
 • orzeczenie sądu o ustaleniu opiekuna prawnego dziecka.

Akty prawne

Ustawa o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci

Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z 18 lutego 2016 r. w sprawie sposobu i trybu postępowania w sprawach o świadczenie wychowawcze

Wnioski do pobrania:

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Murowie
ul. Wolności 20/1 tel.: 77 421 44 75

czynny: - pn od 800 do  1600, - wt – pt od 715 do 1515

W związku z wdrażaniem ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci, na stronie internetowej Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego uruchomiono zakładkę dotycząca Programu „Rodzina 500+”.

Link do przedmiotowej zakładki:
http://www.500plusopolskie.pl/

GOPS w Murowie.jpeg
<./div>
 

 

500+.png