Biuletyn
Informacji Publicznej
Kontakt
Gminny Ośrodek Pomocy
Społecznej w Murowie
Dziś jest: wtorek, 25-01-2022, Imieniny: Miłosza, Pawła, Tatiany

Potrzebujesz transportu na szczepienie ? Dzwoń od poniedziałku do piątku w godz. 7:15–15:15 – nr tel.  77 421 44 75                                       Potrzebujesz transportu na szczepienie ? Dzwoń od poniedziałku do piątku w godz. 7:15–15:15 – nr tel.  77 421 44 75                                 Potrzebujesz transportu na szczepienie ? Dzwoń od poniedziałku do piątku w godz. 7:15–15:15 – nr tel.  77 421 44 75  

Program 500+

WNIOSKI NA NOWY OKRES ZASIŁKOWY 2021/2022 (od 1.06.2021 d 31.05.2021r. )

 w sprawie ustalenia prawa do świadczenia wychowawczego będą przyjmowane: 

• drogą elektroniczną: od dnia 1 lutego 2021 r.

• w formie papierowej: od dnia 1 kwietnia 2021 r.

Aby otrzymać świadczenie wychowawcze od 1 czerwca 2021 r. wniosek należy złożyć w okresie od 1 lutego do 30 kwietnia 2021 r.

 • Złożenie wniosku w maju 2021 r. oznacza, że świadczenie zostanie wypłacone najpóźniej do dnia 31 lipca 2021 r.
 • Złożenie wniosku w czerwcu 2021 r. oznacza, że świadczenie zostanie wypłacone najpóźniej do dnia 31 sierpnia 2021 r.
 • Złożenie wniosku w lipcu 2021 r. oznacza, że świadczenie z wyrównaniem jedynie od lipca, zostanie wypłacone najpóźniej do dnia 30 września 2021 r.
 • Złożenie wniosku w sierpniu 2021 r. oznacza, że świadczenie, z wyrównaniem jedynie od sierpnia, zostanie wypłacone najpóźniej do dnia 31 października 2021 r.

Na wniosek złożony po 30 czerwca 2021 r. prawo do świadczenia wychowawczego ustalane będzie począwszy od miesiąca, w którym wpłynął wniosek z prawidłowo wypełnionymi dokumentami, do końca okresu świadczeniowego, nie wcześniej niż od dnia odpowiednio urodzenia się dziecka, objęcia dziecka opieką lub przysposobienia dziecka.

Informacja o przyznaniu świadczeń zostanie przesłana do wnioskodawcy e-mailem, na wskazany we wniosku adres e-mail.

W celu otrzymania świadczenia wychowawczego od dnia narodzin dziecka wniosek należy złożyć w terminie 3 miesięcy od dnia narodzin dziecka, objęcia opieką prawną lub faktyczną.

Jeżeli dziecko urodzi się w okresie od 01.02.2021r. do 31.05.2021r.  należy pamiętać o złożeniu  dwóch wniosków. Pierwszy wniosek będzie rozpatrywany za okres od dnia urodzenia dziecka do 31.05.2021r., zaś świadczenie na drugi wniosek będzie przyznane  za okres od 01.06.2021r.  do 31.05.2022r.

W przypadku zgonu rodzica pobierającego świadczenie wychowawcze, jeżeli drugi rodzic złoży wniosek w terminie 3 miesięcy od dnia śmierci rodzica świadczenie wypłaca się od daty zgonu nie wcześniej niż od pierwszego dnia miesiąca następującego po ostatnim miesiącu, za który zmarłemu rodzicowi wypłacono ostatnie świadczenie wychowawcze.

Jeśli zmarł rodzic, który złożył wniosek i nie został on rozpatrzony, a drugi z rodziców złoży wniosek w terminie 3 miesięcy od dnia śmierci rodzica, to za datę złożenia wniosku przyjmuję się datę złożenia wniosku przez zmarłego rodzica.

 

 

 

 

Świadczenie wychowawcze przysługuje na wszystkie dzieci do 18. roku życia bez względu na dochód rodziny.

Podstawa prawna:

 • Ustawa z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci;
 • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego;
 • Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 18 czerwca 2019 r.
  w sprawie sposobu i trybu postępowania w sprawach o przyznanie świadczenia wychowawczego oraz zakresu informacji, jakie mają być zawarte we wniosku, zaświadczeniach i oświadczeniach niezbędnych do ustalenia prawa do świadczenia wychowawczego.

Miejsce załatwienia sprawy:

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Murowie ul. Wolności 20/1 46-030 Murów

Komu przysługuje:

Świadczenie wychowawcze przysługuje do dnia ukończenia przez dziecko 18. roku życia:

 • matce – jeżeli dziecko wspólnie z nią zamieszkuje i pozostaje na jej utrzymaniu;
 • ojcu - jeżeli dziecko wspólnie z nim zamieszkuje i pozostaje na jego utrzymaniu;
 • opiekunowi faktycznemu dziecka - jeżeli dziecko wspólnie z nim zamieszkuje i pozostaje na jego utrzymaniu;
 • opiekunowi prawnemu dziecka;
 • dyrektorowi domu pomocy społecznej.

Wysokość świadczenia:

 • 500,00 zł - miesięczna kwota świadczenia wychowawczego na dziecko w rodzinie

W przypadku gdy dziecko, zgodnie z orzeczeniem sądu, jest pod opieką naprzemienną obydwojga rodziców rozwiedzionych, żyjących w separacji lub żyjących w rozłączeniu sprawowaną
w porównywalnych i powtarzających się okresach, kwotę świadczenia wychowawczego ustala się każdemu z rodziców w wysokości połowy kwoty przysługującego za dany miesiąc świadczenia wychowawczego. 

W przypadku urodzenia dziecka lub ukończenia przez dziecko 18. roku życia w trakcie miesiąca wysokość świadczenia wychowawczego jest ustalana proporcjonalnie do liczby dni, w których świadczenie wychowawcze przysługuje. 

Sposób składania wniosków:

 • drogą elektroniczną: Empatia, bankowość elektroniczna, ZUS PUE –
 • osobiście w GOPS Murów
 • pocztą tradycyjną

Wymagane dokumenty:

Prawidłowo i kompletnie wypełniony formularz wniosku z m. in. następującymi dokumentami dołączonymi odpowiednio:

 • karta pobytu − w przypadku cudzoziemca przebywającego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie zezwolenia na pobyt czasowy udzielonego w związku
  z okolicznościami, o których mowa w art. 127 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r.
  o cudzoziemcach;
 • karta pobytu i decyzja o udzieleniu zezwolenia na pobyt na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub inny dokument uprawniający cudzoziemca do pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, który uprawnia do wykonywania pracy;
 • zaświadczenie sądu opiekuńczego lub ośrodka adopcyjnego o prowadzonym postępowaniu sądowym w sprawie o przysposobienie dziecka;
 • odpis orzeczenia sądu wskazującego na pozostawanie dziecka pod opieką naprzemienną obojga rodziców sprawowaną w porównywalnych i powtarzających się okresach;
 • orzeczenie sądu o ustaleniu opiekuna prawnego dziecka;
 • prawomocne orzeczenie sądu orzekające rozwód lub separację,
 • inne dokumenty, w tym oświadczenia, niezbędne do ustalenia prawa do świadczenia wychowawczego.

Kiedy świadczenie nie przysługuje:

Świadczenie wychowawcze nie przysługuje, jeżeli:

 • dziecko pozostaje w związku małżeńskim;
 • dziecko zostało umieszczone w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie albo w pieczy zastępczej;
 • pełnoletnie dziecko ma ustalone prawo do świadczenia wychowawczego na własne dziecko;
 • członkowi rodziny przysługuje za granicą na dziecko świadczenie o podobnym charakterze do świadczenia wychowawczego, chyba że przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego lub dwustronne umowy międzynarodowe o zabezpieczeniu społecznym stanowią inaczej.

Uwaga! 

 • Osoby, które przedłożą kopię dokumentów powinny również przedłożyć do wglądu ich oryginały. W przypadku wniosku składanego w formie elektronicznej wystarczające jest dołączenie do wniosku skanu oryginału dokumentu.
 • Na miejscu jest możliwości zrobienia kserokopii.
 • W przypadku wystąpienia zmian mających wpływ na prawo do świadczenia, osoba pobierająca świadczenie jest obowiązana do niezwłocznego poinformowania o tym organu wypłacającego świadczenia. Niepoinformowanie o ww. zmianach, może skutkować powstaniem nienależnie pobranych świadczeń, a w konsekwencji - koniecznością ich zwrotu wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie.

Koordynacja systemów zabezpieczenia:

W przypadku gdy członek rodziny, rodzic dziecka przebywają poza granicami RP w państwie,
w którym mają zastosowanie przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego należy złożyć oświadczenie dotyczące ustalenia państwa właściwego do wypłaty świadczeń (druk znajduje się w zakładce: Druki do pobrania ; Druki koordynacja (KO)).

Świadczenie wychowawcze (500+) na nowy okres zasiłkowy  2021/2022

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Murowie przypomina, że okres świadczeniowy    2019/2021 dla osób  obecnie pobierających świadczenie wychowawcze (500+) kończy się z dniem 31.05.2021 r.

 

GOPS w Murowie.jpeg
<./div>
 

 

logo szczepimy się.jpeg

500+.png