Biuletyn
Informacji Publicznej
Kontakt
Gminny Ośrodek Pomocy
Społecznej w Murowie
Dziś jest: piątek, 02-12-2022, Imieniny: Balbiny, Ksawerego, Pauliny

Ochrona Danych Osobowych

ADMINISTRATOR (ADO):

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Murowie

ul. Wolności 20/1

46 - 030 Murów

tel. 77 4214 475

INFORMACJA DLA KLIENTÓW GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W MUROWIE 

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.
w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE informuję, iż:

1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych oraz członków Pani/Pana rodziny jest Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Murowie z siedzibą przy ul. Wolności 20/1, 46-030 Murów.

2) W Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Murowie powołany jest Inspektor Ochrony Danych Osobowych. Kontakt: tel. 774214475, e-mail: .

 

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w zakresie niezbędnym do realizacji ustawowych zadań
tut. urzędu – na podstawie:

 • ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej;
 • ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych;
 • ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów;
 • ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci;
 • ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych;
 • ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne;
 • ustawy z dnia 5 grudnia 2014 r. o karcie dużej rodziny;
 • ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów;
 • ustawy z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”;
 • ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty;
 • ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej;
 • ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie;
 • ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy;
 • ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o zatrudnieniu socjalnym;
 • uchwały nr 221 Rady Ministrów z 10 grudnia 2013 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego programu
  wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata
  2014–2020;
 • ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r.  o ochronie danych osobowych;
 • Art. 6 ust. 1 lit. C oraz Art. 9 ust. 2 lit. B Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
  z dnia 27 kwietnia 2016 r.

4) Pani/Pana dane osobowe są lub mogą być przekazywane:

 • podmiotom publicznym uprawionym do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa;
 • podmiotom obsługującym i utrzymującym sieć telekomunikacyjną;
 • podmiotom świadczącym GOPS Murów usługi informatyczne, twórcom programów dziedzinowych;
 • podmiotom świadczącym GOPS Murów pomoc prawną;
 • zarządcom lokali mieszkaniowych;
 • Poczcie Polskiej.

5) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane w czasie określonym przepisami prawa, zgodnie z instrukcją kancelaryjną.

6) Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania.

7) Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych
w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

8) Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest wymogiem ustawowym, dotyczy każdego klienta, wobec którego realizujemy cele opisany w punkcie 3.

9) W oparciu o Pani/Pana dane osobowe Administrator nie będzie podejmował zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania.


PDFklauzula informacyjna RODO.pdf (184,44KB)

GOPS w Murowie.jpeg
<./div>
 

 

logo szczepimy się.jpeg

500+.png