Biuletyn
Informacji Publicznej
Kontakt
Gminny Ośrodek Pomocy
Społecznej w Murowie
Dziś jest: czwartek, 18-04-2019, Imieniny: Apoloniusza, Bogusławy, Gościsławy

Ochrona Danych Osobowych

ADMINISTRATOR (ADO):

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Murowie

ul. Wolności 20/1

46 - 030 Murów

tel. 77 4214 475

INSPEKTOR OCHRONY DANYCH  (IOD)

p. Damian Gizler

tel. 77 4214 475

INFORMACJA DLA KLIENTÓW GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W MUROWIE 

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.
w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE informuję, iż:

1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych oraz członków Pani/Pana rodziny jest Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Murowie z siedzibą przy ul. Wolności 20/1, 46-030 Murów.

2) Inspektorem ochrony danych w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Murowie jest Pan Damian Gizler,
tel. 77 4214 475, e-mail: .

 

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w zakresie niezbędnym do realizacji ustawowych zadań
tut. urzędu – na podstawie:

 • ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t.j. Dz.U. z 2017r. poz. 1769 z późn. zm.);
 • ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (t.j. Dz.U. z 2017r. poz. 1952 z późn. zm.);
 • ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (t.j. Dz.U. z 2018r. poz. 554
  z późn. zm.);
 • ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (t.j. Dz.U. 2017r. poz. 1851
  z późn. zm.);
 • ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych (t.j. Dz.U. z 2017r. poz. 180 z późn. zm.);
 • ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (t.j. Dz. U. z 2018r. poz. 755 z późn. zm.);
 • ustawy z dnia 5 grudnia 2014 r. o karcie dużej rodziny (t.j. Dz.U. z 2017r. poz. 1832 z późn. zm.);
 • ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów (t.j. Dz.U. z 2017r. poz. 2092
  z późn. zm.);
 • ustawy z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” (t.j. Dz.U. z 2016r. poz. 1860);
 • ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz.U. z 2017r. poz. 2198 z późn. zm.);
 • ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (t.j. Dz.U. z 2017r. poz. 697 z późn. zm.);
 • ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (t.j. Dz.U.z  2017r. poz.1938 z późn. zm.);
 • ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (t.j. Dz.U. z 2015r. poz. 1390 z późn. zm.);
 • ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (t.j. Dz.U.z  2017r. poz.1065 z późn. zm.);
 • ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o zatrudnieniu socjalnym (t.j. Dz.U. z 2016r. poz. 1828 z późn. zm.);
 • uchwały nr 221 Rady Ministrów z 10 grudnia 2013 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego programu
  wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata
  2014–2020 (M.P. 2015 poz. 821);
 • ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r.  o ochronie danych osobowych (t.j. Dz.U. z 2016r.  poz. 922 z późn. zm.);
 • Art. 6 ust. 1 lit. C oraz Art. 9 ust. 2 lit. B Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
  z dnia 27 kwietnia 2016 r.

4) Pani/Pana dane osobowe są lub mogą być przekazywane:

 • podmiotom publicznym uprawionym do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa;
 • podmiotom obsługującym i utrzymującym sieć telekomunikacyjną;
 • podmiotom świadczącym GOPS Murów usługi informatyczne, twórcom programów dziedzinowych;
 • podmiotom świadczącym GOPS Murów pomoc prawną;
 • zarządcom lokali mieszkaniowych;
 • Poczcie Polskiej.

5) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane w czasie określonym przepisami prawa, zgodnie z instrukcją kancelaryjną.

6) Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania.

7) Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych
w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

8) Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest wymogiem ustawowym, dotyczy każdego klienta, wobec którego realizujemy cele opisany w punkcie 3.

Ta informacja realizuje obowiązek prawny. Nie wymaga ona żadnego Pani/Pana działania.

PDFKlauzula informacyjna dot. RODO.pdf

GOPS w Murowie.jpeg
<./div>
 

 

500+.png