Biuletyn
Informacji Publicznej
Kontakt
Gminny Ośrodek Pomocy
Społecznej w Murowie
Dziś jest: wtorek, 25-01-2022, Imieniny: Miłosza, Pawła, Tatiany

Potrzebujesz transportu na szczepienie ? Dzwoń od poniedziałku do piątku w godz. 7:15–15:15 – nr tel.  77 421 44 75                                       Potrzebujesz transportu na szczepienie ? Dzwoń od poniedziałku do piątku w godz. 7:15–15:15 – nr tel.  77 421 44 75                                 Potrzebujesz transportu na szczepienie ? Dzwoń od poniedziałku do piątku w godz. 7:15–15:15 – nr tel.  77 421 44 75  

Nowe wnioski

Gminny Ośrodek  Pomocy Społecznej w Murowie informuje,  informuje, że od 1 lipca 2020 roku przyjmowane są wyłącznie elektronicznie wnioski na nowy okres świadczeniowy 2020/2021 o:

•    Świadczenia „dobry start” (300 plus),
•    Zasiłki rodzinne,
•    Świadczenia z funduszu alimentacyjnego.W wersji papierowej wnioski będzie można składać od 1 sierpnia 2020 roku.

Ważne! Osoby, które obecnie pobierają świadczenie 500 plus, nie muszą składać nowych wniosków w 2020 roku.

Od lipca 2020 r. istnieje wyłącznie możliwość składania wniosków online przez stronę Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej oraz przez bankowość elektroniczną.
Składanie wniosków w formie papierowej w GOPS Murów ul. Wolności 20/1 46-030 Murów (dla osób mieszkających na terenie Gminy Murów) odbywać się będzie dopiero od 1 sierpnia 2020 r. w godzinach pracy tut. Ośrodka 7.15-15.15


ŚWIADCZENIE WYCHOWAWCZE (500+)

Od 1 lipca 2019 r. świadczenie wychowawcze 500 plus wypłacane jest na każde dziecko, które nie ukończyło 18. roku życia, bez względu na dochód rodziny.
Wraz ze zmianą ustawy o 500 plus od 1 lipca 2019 r. okres świadczeniowy został wydłużony do 31 maja 2021 r.

WAŻNE!
OSOBY, KTÓRE OTRZYMUJĄ ŚWIADCZENIE 500 PLUS OD 2019 LUB 2020 ROKU, NIE MUSZĄ SKŁADAĆ NOWYCH WNIOSKÓW W 2020 ROKU.


Kolejne terminy składania wniosków przypadają na 2021 rok:
•    od 1 lutego 2021 r. - w przypadku wniosków składanych drogą elektroniczną;
•    od 1 kwietnia 2021 r. - przypadku wniosków składanych w formie papierowej.
Powyższe zmiany w programie 500 plus nie dotyczą rodziców nowo narodzonych dzieci, którzy chcą otrzymać świadczenie 500 plus. W tym przypadku rodzice powinni złożyć wniosek w ciągu 3 miesięcy od daty urodzenia dziecka. Świadczenie 500 plus zostanie wypłacone z wyrównaniem od dnia narodzin dziecka.


ŚWIADCZENIE DOBRY START (300+)

Programem „Dobry Start” jest objęty każdy uczeń (dziecko lub osoba ucząca się), który spełnia dwa warunki:
1. Nie ukończył:
•    20 lat,
•    24 lat — jeśli ma orzeczenie o: umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności, potrzebie kształcenia specjalnego, potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych.
2. Uczy się w placówce, takiej jak:
•    szkoła podstawowa,
•    dotychczasowe gimnazjum,
•    szkoła ponadpodstawowa i dotychczasowa ponadgimnazjalna
•    szkoła artystyczna, w której jest realizowany obowiązek szkolny lub nauki,
•    młodzieżowy ośrodek socjoterapii,
•    specjalny ośrodek szkolno-wychowawczy,
•    specjalny ośrodek wychowawczy,
•    ośrodek rewalidacyjno-wychowawczy.

WAŻNE! Świadczenie 300+ nie przysługuje:
•    studentom,
•    przedszkolakom,
•    uczniom zerówki.

Podstawą do wypłacenia świadczenia 300 + będzie wypełnienie prawidłowo wniosku i złożenie go w terminie w organie właściwym, ze względu na miejsce zamieszkania, – a nie miejsce meldunku.
Terminy wypłat przyznanego świadczenia:
•    złożenie wniosku lipiec 2020 r. – sierpień 2020 r. ustalenie prawa do świadczenia oraz wypłata nastąpi najpóźniej do 30 września 2020 r.
•    złożenie wniosku wrzesień 2020 r. – listopad 2020 r. ustalenie prawa do świadczenia oraz wypłata nastąpi w terminie do 2 miesięcy, licząc od dnia złożenia prawidłowo wniosku.
Wnioski złożone po 30 listopada 2020 r. pozostawia się bez rozpatrzenia.

 


ZASIŁEK RODZINNY

Wnioski o zasiłek rodzinny na okres zasiłkowy 2020/2021 (trwający od 01.11.2020 r. do 31.10.2021 r.) można składać:
•    elektroniczne od 1 lipca 2020 za pośrednictwem portalu Emp@tia
•    w formie  papierowej od  1 sierpnia  2020    w GOPS Murów lub pocztą

W LIPCU NIE BĘDZIE MOŻLIWOŚCI ZŁOŻENIA WNIOSKÓW NA ŚWIADCZENIA RODZINNE NA NOWY OKRES ŚWIADCZENIOWY BEZPOŚREDNIO W GOPS MURÓW.

W przypadku, gdy osoba ubiegająca się o zasiłki rodzinne na nowy okres zasiłkowy złoży wniosek wraz z wymaganymi dokumentami do dnia 31 sierpnia, ustalenie prawa do zasiłku rodzinnego oraz wypłata przysługujących świadczeń następuje do dnia 30 listopada tego roku. Natomiast w przypadku złożenia wniosku wraz z dokumentami w okresach:
•    od dnia 1 września do dnia 31 października, ustalenie prawa do zasiłków rodzinnych oraz wypłata przysługujących świadczeń następuje do dnia 31 grudnia;
•    od dnia 1 listopada do dnia 30 listopada danego roku, ustalenie prawa do zasiłków rodzinnych oraz wypłata przysługujących świadczeń następuje do ostatniego dnia lutego następnego roku;
Termin rozpatrzenia wniosku oraz wypłaty przyznanych świadczeń zależny jest od terminu jego złożenia, dlatego nie warto czekać na ostatnią chwilę.


ŚWIADCZENIA Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO

Wnioski o świadczenia z funduszu alimentacyjnego na okres świadczeniowy  2020/2021 (trwający od 01.10.2020 r. do 30.09.2021 r.) można składać:
•    elektroniczne od 1 lipca 2020 za pośrednictwem portalu Emp@tia
•    w formie  papierowej od  1 sierpnia  2020 w GOPS  Murów lub pocztą

W LIPCU NIE BĘDZIE MOŻLIWOŚCI ZŁOŻENIA WNIOSKÓW NA ŚWIADCZENIA Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO NA NOWY OKRES ŚWIADCZENIOWY BEZPOŚREDNIO W GOPS MURÓW.

W przypadku, gdy osoba ubiegająca się o świadczenia z funduszu alimentacyjnego na nowy okres świadczeniowy złoży wniosek wraz z dokumentami do dnia 31 sierpnia, ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz wypłata przysługujących świadczeń następuje do dnia 31 października tego roku. Natomiast w przypadku złożenia wniosku wraz z dokumentami w okresach:
•    od dnia 1 września do dnia 30 września danego roku, ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz wypłata przysługujących świadczeń następuje do dnia 30 listopada tego roku;
•    od dnia 1 października do dnia 31 października danego roku, ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz wypłata przysługujących świadczeń następuje do dnia 31 grudnia danego roku.

Termin rozpatrzenia wniosku oraz wypłaty przyznanych świadczeń zależny jest od terminu jego złożenia, dlatego nie warto czekać na ostatnią chwilę.

 

GOPS w Murowie.jpeg
<./div>
 

 

logo szczepimy się.jpeg

500+.png