Biuletyn
Informacji Publicznej
Kontakt
Gminny Ośrodek Pomocy
Społecznej w Murowie
Dziś jest: czwartek, 30-06-2022, Imieniny: Arnolda, Emiliany, Lucyny

Potrzebujesz transportu na szczepienie ? Dzwoń od poniedziałku do piątku w godz. 7:15–15:15 – nr tel.  77 421 44 75                                       Potrzebujesz transportu na szczepienie ? Dzwoń od poniedziałku do piątku w godz. 7:15–15:15 – nr tel.  77 421 44 75                                 Potrzebujesz transportu na szczepienie ? Dzwoń od poniedziałku do piątku w godz. 7:15–15:15 – nr tel.  77 421 44 75  

ZASIŁEK RODZINNY – NOWY OKRES ZASIŁKOWY 2021/2022

ZASIŁEK RODZINNY – NOWY OKRES ZASIŁKOWY 2021/2022

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Murowie przypomina, że okres świadczeniowy 2020/2021 dla osób obecnie pobierających zasiłek rodzinny kończy się z dniem 31.10.2021 r.

Nowy okres świadczeniowy zasiłku rodzinnego rozpoczyna się 01.11.2021 r. i trwa do 31.10.2022 r.

 

 

WNIOSKI NA NOWY OKRES ZASIŁKOWY 2021/2022

Wnioski o zasiłek rodzinny na okres zasiłkowy 2021/2022 (trwający od 01.11.2021 r. do 31.10.2022 r.) można składać:

 

 • elektroniczne od 1 lipca 2021 za pośrednictwem portalu Emp@tia

 • w formie papierowej od 1 sierpnia 2021 r. w GOPS Murów lub pocztą tradycyjną

 

W przypadku, gdy osoba ubiegająca się o zasiłki rodzinne na nowy okres zasiłkowy złoży wniosek wraz z wymaganymi dokumentami do dnia 31 sierpnia, ustalenie prawa do zasiłku rodzinnego oraz wypłata przysługujących świadczeń następuje do dnia 30 listopada tego roku.

Natomiast w przypadku złożenia wniosku wraz z dokumentami w okresach:

 • od dnia 1 września do dnia 31 października, ustalenie prawa do zasiłków rodzinnych oraz wypłata przysługujących świadczeń następuje do dnia 31 grudnia;

 • od dnia 1 listopada do dnia 30 listopada danego roku, ustalenie prawa do zasiłków rodzinnych oraz wypłata przysługujących świadczeń następuje do ostatniego dnia lutego następnego roku;

 

Termin rozpatrzenia wniosku oraz wypłaty przyznanych świadczeń zależny jest od terminu jego złożenia, dlatego nie warto czekać na ostatnią chwilę.

Jednocześnie Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Murowie informuje, iż:

 1. zasiłek rodzinny ma na celu częściowe pokrycie wydatków na utrzymanie dziecka.

 2. Prawo do zasiłku rodzinnego i dodatków do tego zasiłku przysługuje:

  • rodzicom, jednemu z rodziców albo opiekunowi prawnemu dziecka,

  • opiekunowi faktycznemu dziecka,

  • osobie uczącej się,

jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę albo dochód osoby uczącej się nie przekracza kwoty 674,00 zł.

 

Natomiast w przypadku gdy członkiem rodziny jest dziecko legitymujące się orzeczeniem
o niepełnosprawności lub orzeczeniem o umiarkowanym albo o znacznym stopniu niepełnosprawności, zasiłek rodzinny przysługuje jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę albo dochód osoby uczącej się
nie przekracza kwoty 764,00 zł.

 

 1. Wysokość zasiłku rodzinnego wynosi miesięcznie:

  • 95,00 zł na dziecko w wieku do ukończenia 5. roku życia,

  • 124,00 zł na dziecko powyżej 5. roku życia do ukończenia 18. roku życia,

  • 135,00 zł na dziecko powyżej 18. roku życia do ukończenia 24. roku życia.


 

ŚWIADCZENIA Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Murowie przypomina, że okres świadczeniowy 2020/2021 dla osób obecnie pobierających świadczenia z funduszu alimentacyjnego kończy się z dniem 31.09.2021 r.

Wnioski o świadczenia z funduszu alimentacyjnego na okres zasiłkowy 2021/2022

(trwający od 01.10.2021 r. do 30.09.2022 r.) można składać:

 • elektroniczne od 1 lipca 2021 r. za pośrednictwem portalu Empatia

 • w formie papierowej od 1 sierpnia 2021 r. w GOPS Murów lub pocztą tradycyjną

 

W przypadku, gdy osoba ubiegająca się o świadczenia z funduszu alimentacyjnego na nowy okres świadczeniowy złoży wniosek wraz z dokumentami do dnia 31 sierpnia, ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz wypłata przysługujących świadczeń następuje do dnia 31 października tego roku.

 

Natomiast w przypadku złożenia wniosku wraz z dokumentami w okresach:

 • od dnia 1 września do dnia 30 września danego roku, ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz wypłata przysługujących świadczeń następuje do dnia 30 listopada tego roku;

 • od dnia 1 października do dnia 31 października danego roku, ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz wypłata przysługujących świadczeń następuje do dnia 31 grudnia danego roku.

Jednocześnie Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Murowie informuje, iż:

1) Świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługują:

 • osobie uprawnionej do alimentów od rodzica do ukończenia przez nią 18. roku życia, 

 • osobie uprawnionej do alimentów od rodzica do ukończenia przez nią 25. roku życia, gdy uczy się w szkole lub szkole wyższej, 

 • bezterminowo osobie uprawnionej do alimentów od rodzica posiadającej orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności.

2) Świadczenie z funduszu alimentacyjnego można uzyskać na podstawie tytułu wykonawczego zatwierdzonego przez sąd w sytuacji, gdy egzekucja alimentów przez komornika okazała się bezskuteczna.

Bezskuteczność egzekucji musi być potwierdzona zaświadczeniem o bezskuteczności egzekucji. Bezskuteczność egzekucji można potwierdzić także oświadczeniem o bezskuteczności egzekucji. Powinno ono zawierać: 

 • informację o stanie egzekucji,

 • przyczynach jej bezskuteczności, 

 • działaniach podejmowanych w celu wyegzekwowania zasądzonych alimentów.

3) Świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługują:

 • jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę nie przekracza miesięcznie kwoty 900,00 złotych;

 • w wysokości bieżąco ustalonych alimentów, jednakże nie wyższej niż 500,00 złotych.

 

Źródło:

Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz.U. z 2020 r. poz. 111 z późn. zm.);

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 sierpnia 2021 r. w sprawie wysokości dochodu rodziny albo dochodu osoby uczącej się stanowiących podstawę ubiegania się o zasiłek rodzinny i specjalny zasiłek opiekuńczy, wysokości świadczeń rodzinnych oraz wysokości zasiłku dla opiekuna;

Ustawa z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2021 r. poz. 877 z późn. zm.)


 

GOPS w Murowie.jpeg
<./div>
 

 

logo szczepimy się.jpeg

500+.png