Biuletyn
Informacji Publicznej
Kontakt
Gminny Ośrodek Pomocy
Społecznej w Murowie
Dziś jest: sobota, 03-06-2023, Imieniny: Anatola, Leszka, Tamary

ZASIŁEK RODZINNY – NOWY OKRES ZASIŁKOWY 2022/2023

ZASIŁEK RODZINNY – NOWY OKRES ZASIŁKOWY 2022/2023
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Murowie przypomina, że okres świadczeniowy 2021/2022 dla osób obecnie pobierających zasiłek rodzinny kończy się z dniem 31.10.2022 r.
Nowy okres świadczeniowy zasiłku rodzinnego rozpoczyna się 01.11.2022 r. i trwa do 31.10.2023 r.
 
 
WNIOSKI NA NOWY OKRES ZASIŁKOWY 2022/2023
Wnioski o zasiłek rodzinny na okres zasiłkowy 2022/2023 (trwający od 01.11.2022 r. do 31.10.2023 r.) można składać:
 
elektroniczne od 1 lipca 2022 za pośrednictwem portalu Emp@tia
w formie papierowej od 1 sierpnia 2022 r. w GOPS Murów lub pocztą tradycyjną
 
W przypadku, gdy osoba ubiegająca się o zasiłki rodzinne na nowy okres zasiłkowy złoży wniosek wraz z wymaganymi dokumentami do dnia 31 sierpnia, ustalenie prawa do zasiłku rodzinnego oraz wypłata przysługujących świadczeń następuje do dnia 30 listopada tego roku.
Natomiast w przypadku złożenia wniosku wraz z dokumentami w okresach:
od dnia 1 września do dnia 31 października, ustalenie prawa do zasiłków rodzinnych oraz wypłata przysługujących świadczeń następuje do dnia 31 grudnia;
od dnia 1 listopada do dnia 30 listopada danego roku, ustalenie prawa do zasiłków rodzinnych oraz wypłata przysługujących świadczeń następuje do ostatniego dnia lutego następnego roku;
 
Termin rozpatrzenia wniosku oraz wypłaty przyznanych świadczeń zależny jest od terminu jego złożenia, dlatego nie warto czekać na ostatnią chwilę.
Jednocześnie Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Murowie informuje, iż:
zasiłek rodzinny ma na celu częściowe pokrycie wydatków na utrzymanie dziecka.
Prawo do zasiłku rodzinnego i dodatków do tego zasiłku przysługuje:
rodzicom, jednemu z rodziców albo opiekunowi prawnemu dziecka,
opiekunowi faktycznemu dziecka,
osobie uczącej się,
jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę albo dochód osoby uczącej się nie przekracza kwoty 674,00 zł.
 
Natomiast w przypadku gdy członkiem rodziny jest dziecko legitymujące się orzeczeniem
o niepełnosprawności lub orzeczeniem o umiarkowanym albo o znacznym stopniu niepełnosprawności, zasiłek rodzinny przysługuje jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę albo dochód osoby uczącej się nie przekracza kwoty 764,00 zł.
 
Wysokość zasiłku rodzinnego wynosi miesięcznie:
95,00 zł na dziecko w wieku do ukończenia 5. roku życia,
124,00 zł na dziecko powyżej 5. roku życia do ukończenia 18. roku życia,
135,00 zł na dziecko powyżej 18. roku życia do ukończenia 24. roku życia.

 
ŚWIADCZENIA Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Murowie przypomina, że okres świadczeniowy 2021/2022 dla osób obecnie pobierających świadczenia z funduszu alimentacyjnego kończy się z dniem 31.09.2022 r.
Wnioski o świadczenia z funduszu alimentacyjnego na okres zasiłkowy 2022/2023
(trwający od 01.10.2022 r. do 30.09.2023 r.) można składać:
elektroniczne od 1 lipca 2022 r. za pośrednictwem portalu Empatia
w formie papierowej od 1 sierpnia 2022 r. w GOPS Murów lub pocztą tradycyjną
 
W przypadku, gdy osoba ubiegająca się o świadczenia z funduszu alimentacyjnego na nowy okres świadczeniowy złoży wniosek wraz z dokumentami do dnia 31 sierpnia, ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz wypłata przysługujących świadczeń następuje do dnia 31 października tego roku.
 
Natomiast w przypadku złożenia wniosku wraz z dokumentami w okresach:
od dnia 1 września do dnia 30 września danego roku, ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz wypłata przysługujących świadczeń następuje do dnia 30 listopada tego roku;
od dnia 1 października do dnia 31 października danego roku, ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz wypłata przysługujących świadczeń następuje do dnia 31 grudnia danego roku.
Jednocześnie Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Murowie informuje, iż:
1) Świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługują:
osobie uprawnionej do alimentów od rodzica do ukończenia przez nią 18. roku życia,
osobie uprawnionej do alimentów od rodzica do ukończenia przez nią 25. roku życia, gdy uczy się w szkole lub szkole wyższej,
bezterminowo osobie uprawnionej do alimentów od rodzica posiadającej orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności.
2) Świadczenie z funduszu alimentacyjnego można uzyskać na podstawie tytułu wykonawczego zatwierdzonego przez sąd w sytuacji, gdy egzekucja alimentów przez komornika okazała się bezskuteczna.
Bezskuteczność egzekucji musi być potwierdzona zaświadczeniem o bezskuteczności egzekucji. Bezskuteczność egzekucji można potwierdzić także oświadczeniem o bezskuteczności egzekucji. Powinno ono zawierać:
informację o stanie egzekucji,
przyczynach jej bezskuteczności,
działaniach podejmowanych w celu wyegzekwowania zasądzonych alimentów.
3) Świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługują:
jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę nie przekracza miesięcznie kwoty 900,00 złotych;
w wysokości bieżąco ustalonych alimentów, jednakże nie wyższej niż 500,00 złotych.
 
Źródło:
Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz.U. z 2022 r. poz. 615 z późn. zm.);
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 sierpnia 2021 r. w sprawie wysokości dochodu rodziny albo dochodu osoby uczącej się stanowiących podstawę ubiegania się o zasiłek rodzinny i specjalny zasiłek opiekuńczy, wysokości świadczeń rodzinnych oraz wysokości zasiłku dla opiekuna;
Ustawa z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2022 r. poz. 1205)

 

Budynek Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Murowie
<./div>
 

 

logo szczepimy się.jpeg

500+.png