Biuletyn
Informacji Publicznej
Kontakt
Gminny Ośrodek Pomocy
Społecznej w Murowie
Dziś jest: sobota, 03-06-2023, Imieniny: Anatola, Leszka, Tamary

Wniosek o wypłatę dodatku elektrycznego

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Murowie  informuje, że  od dnia 1 grudnia 2022r można się ubiegać o dodatek elektryczny. Wniosek o wypłatę dodatku elektrycznego składa się w terminie do 1 lutego 2023 r.

 

PDFWniosek o wypłatę DE.pdf (188,38KB)
PDFKlauzula RODO Dodatek Elektryczny.pdf (80,96KB)

 

Uwaga!

Aby uzyskać dodatek elektryczny w podwyższonej kwocie tj. 1 500 zł, do wniosku należy dołączyć rozliczenie roczne z przedsiębiorstwem energetycznym potwierdzającej zużycie energii elektrycznej w 2021 roku przekraczające 5 MWh.

Wnioski złożone bez ww. rozliczenia będą traktowane jak wnioski o wypłatę dodatku w wysokości 1000 zł.

Dodatek elektryczny nie przysługuje gospodarstwom domowym, które korzystają z mikroinstalacji fotowoltaicznych.

 

Termin składania wniosków i wypłata dodatku:

  1. Wniosek o wypłatę dodatku elektrycznego można składać od dnia 1 grudnia 2022 r. do 1 lutego 2023 r.:
  2. Dodatek elektryczny wypłaca się w terminie do dnia 31 marca 2023 r.

 

Komu przysługuje dodatek elektryczny:

1. Dodatek elektryczny przysługuje odbiorcy energii elektrycznej w gospodarstwie domowym w rozumieniu art. 3 pkt 13b ustawy - Prawo energetyczne, w przypadku gdy główne źródło ogrzewania gospodarstwa domowego jest zasilane energią elektryczną, i źródło to zostało zgłoszone lub wpisane do centralnej ewidencji emisyjności budynków, o której mowa w art. 27a ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków (Dz. U. z 2022 r. poz. 438, 1561, 1576 i 1967), do dnia 11 sierpnia 2022 r., albo po tym dniu - w przypadku głównych źródeł ogrzewania zgłoszonych lub wpisanych po raz pierwszy do centralnej ewidencji emisyjności budynków, o których mowa w art. 27g ust. 1 tej ustawy.

 

2. W przypadku gdy pod jednym adresem zamieszkuje więcej niż jedno gospodarstwo domowe, przysługuje jeden dodatek elektryczny dla wszystkich zamieszkujących pod tym adresem. Jednak, gdy wniosek o wypłatę dodatku elektrycznego złoży więcej niż jedna rodzina spod tego samego adresu, to dodatek wypłacany będzie temu, kto złożył wniosek jako pierwszy.
Uwaga: W przypadku gdy pod jednym adresem miejsca zamieszkania zamieszkuje więcej niż jedno gospodarstwo domowe, i w terminie do dnia 1 lutego 2023 r. nie jest możliwe ustalenie odrębnego adresu miejsca zamieszkania dla poszczególnych gospodarstw domowych zamieszkujących pod tym adresem w odrębnych lokalach, przyznanie dodatku może nastąpić w drodze decyzji administracyjnej, jeżeli w wyniku przeprowadzenia wywiadu środowiskowego potwierdzone zostanie zamieszkiwanie pod jednym adresem w odrębnych lokalach kilku gospodarstw domowych oraz wykorzystywanie przez te gospodarstwa oddzielnego lub współdzielonego źródła ogrzewania wpisanego lub zgłoszonego do centralnej ewidencji emisyjności budynków. 

 

Informacja o przyznaniu dodatku elektrycznego zostanie przesłana wnioskodawcy na wskazany we wniosku adres e-mail. W przypadku braku adresu e-mail we wniosku, będzie możliwość odebrania informacji o przyznaniu dodatku elektrycznego osobiście w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Murowie. Nieodebranie informacji o przyznaniu dodatku elektrycznego nie wstrzymuje wypłaty tego dodatku.

Budynek Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Murowie
<./div>
 

 

logo szczepimy się.jpeg

500+.png