Biuletyn
Informacji Publicznej
Kontakt
Gminny Ośrodek Pomocy
Społecznej w Murowie
Dziś jest: sobota, 03-06-2023, Imieniny: Anatola, Leszka, Tamary

Dodatek mieszkaniowy

Dodatek mieszkaniowy

Dodatek mieszkaniowy jest formą pomocy przeznaczoną dla, spełniających łącznie poniższe trzy warunki, osób:

1. posiadających tytuł prawny do lokalu;

Przysługuje następującym osobom: najemcom oraz podnajemcom lokali mieszkalnych, osobom mieszkającym w lokalach mieszkalnych, do których przysługuje im spółdzielcze prawo do lokalu mieszkalnego, osobom mieszkającym w lokalach mieszkalnych znajdujących się w budynkach, stanowiących ich własność, i właścicielom samodzielnych lokali mieszkalnych, innym osobom, mającym tytuł prawny do zajmowanego lokalu mieszkalnego i ponoszącym wydatki, związane z jego zajmowaniem, osobom, zajmującym lokal mieszkalny bez tytułu prawnego, oczekującym na przysługujący im lokal zamienny albo socjalny.

2. spełniających kryterium dochodowe;

Przysługuje osobom spełniającym kryterium dochodowe (dla gospodarstw jednoosobowych dochód nie może przekraczać 175% kwoty najniższej emerytury natomiast dla gospodarstw wieloosobowych 125% kwoty najniższej emerytury);

Najniższa emerytura od dnia 1 marca 2017 r. wynosi 1000,00 zł (Podstawa prawna: ustawa z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych).

Dochód w gospodarstwie jednoosobowym

Dochód w gospodarstwie wieloosobowym

175 % najniższej emerytury

1750,00 zł

125 % najniższej emerytury

1250,00 zł

Nie przyznaje się dodatku mieszkaniowego, jeżeli jego kwota byłaby niższa niż 2% kwoty najniższej emerytury. tj. 20,00 zł.

Za dochód uważa się wszelkie przychody po odliczeniu kosztów ich uzyskania oraz po odliczeniu składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe oraz na ubezpieczenie chorobowe, określonych w przepisach o systemie ubezpieczeń społecznych, chyba że zostały zaliczone do kosztów uzyskania przychodu.

Dochód z prowadzenia gospodarstwa rolnego ustala się na podstawie powierzchni gruntów hektarach przeliczeniowych i przeciętnego dochodu z 1 hektara przeliczeniowego ostatnio ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego na podstawie art. 18 ustawy z dnia 15 listopada 1984r. o podatku rolnym.

Do dochodu nie wlicza się:

 •  świadczeń pomocy materialnej dla uczniów;
 •  dodatków dla sierot zupełnych;
 •  jednorazowych zapomóg z tytułu urodzenia się dziecka;
 •  dodatku z tytułu urodzenia dziecka;
 •  pomocy w zakresie dożywiania;
 •  zasiłków pielęgnacyjnych;
 •  zasiłków okresowych z pomocy społecznej;
 •  jednorazowych świadczeń pieniężnych i świadczeń w naturze z pomocy społecznej;
 •  dodatku mieszkaniowego;
 •  zryczałtowanego dodatku energetycznego.

3. zamieszkujących lokale mieszkalne spełniające kryterium metrażowe.

Przysługuje osobom zamieszkującym lokal mieszkalny spełniający kryterium metrażowe, odpowiednio:

 • norma dla 1 osoby - 35 m kw.
 • norma dla 2 osób - 40 m kw.
 • norma dla 3 osób - 45 m kw.
 • norma dla 4 osób - 55 m kw.
 • norma dla 5 osób - 65 m kw.
 • norma dla 6 osób - 70 m kw.
 • w razie zamieszkiwania większej liczby osób dla każdej kolejnej osoby zwiększa się powierzchnię normatywną zwiększa się o 5 m kw.

Ponadto jeżeli w lokalu zamieszkuje osoba niepełnosprawna poruszająca się na wózku lub osoba niepełnosprawna, której niepełnosprawność wymaga zamieszkiwania w oddzielnym pokoju, normatywną powierzchnię powiększa się o 15 m kw.

Dodatek mieszkaniowy przysługuje, gdy powierzchnia użytkowa lokalu mieszkalnego nie przekracza normatywnej powierzchni o więcej niż 30% lub 50% pod warunkiem, że udział powierzchni pokoi i kuchni w powierzchni użytkowej tego lokalu nie przekracza 60%.

Nie przyznaje się dodatku mieszkaniowego, jeżeli jego kwota byłaby niższa niż 2% kwoty najniższej emerytury. tj. 17,61 zł.

Postępowanie w sprawie ustalenia prawa do dodatku mieszkaniowego kończy się wydaniem decyzji w ciągu 1 miesiąca od daty złożenia kompletu dokumentów. W przypadku konieczności przeprowadzenia szczegółowego postępowania administracyjnego termin załatwienia sprawy może ulec wydłużeniu.

Dodatek mieszkaniowy wypłaca się zarządcy lokalu mieszkalnego do 10 dnia każdego miesiąca na wskazane konto zarządcy/administratora lokalu mieszkalnego.

Zgodnie z art. 7 ust. 9 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (t.j. Dz. U. z 2005 r. Nr 31, poz. 266 z późn. zm.) w przypadku złożenia deklaracji niezgodnej z prawdą, najemca zobowiązany jest zwrócić właścicielowi 200 % kwoty nienależnie otrzymanego obniżenia czynszu.

Wymagane dokumenty

 1. wniosek o przyznanie dodatku mieszkaniowego (potwierdzony przez zarządcę lokalu) wraz  z deklaracją o wysokości dochodów wnioskodawcy i wszystkich członków gospodarstwa domowego oraz oświadczeniem wnioskodawcy ubiegającego się o przyznanie dodatku mieszkaniowego;
 2. zaświadczenia potwierdzające osiągnięte dochody zgodnie z wypełnioną deklaracją dochodową;
 3. informacja zarządcy dotycząca struktury lokalu i wydatków za mieszkanie z miesiąca złożenia wniosku;

Zarządca budynku zobowiązany jest do podania informacji o stanie zadłużenia czynszowego oraz wypełnienia druku "Informacja zarządcy" dotycząca struktury lokalu i wydatków za mieszkanie  z miesiąca złożenia wniosku.

Ponadto do wniosku należy dołączyć:

 1. dokument potwierdzający tytuł prawny do lokalu np. wypis z księgi wieczystej lub akt notarialny, umowa najmu, decyzja o przydziale, spółdzielcze prawo do lokalu, umowa podnajmu, umowa użyczenia, orzeczenie sądowe o prawie do lokalu lub lokalu socjalnego lub zamiennego;
 2. jeżeli zajmowany lokal mieszkalny nie jest wyposażony w instalację centralnego ogrzewania, ciepłej wody lub gazu przewodowego należy dostarczyć rachunek za energię elektryczną za ostatni okres rozliczeniowy;
 3. dokumenty potwierdzające wysokość dochodów osób pozostających we wspólnym gospodarstwie domowym z trzech pełnych miesięcy kalendarzowych, poprzedzających datę złożenia wniosku, np.:
 • zaświadczenie zakładu pracy o dochodach;
 • emerytura/renta - decyzja ZUS oraz odcinki z 3 miesięcy lub zaświadczenie z ZUS;
 • alimenty - wyrok sądu i zaświadczenie od komornika lub oświadczenie w przypadku otrzymywania alimentów dobrowolnych;
 • uczniowie/studenci - zaświadczenie ze szkoły lub uczelni o wysokości uzyskanych stypendiów lub świadczeń z tytułu praktyk zawodowych;
 • pomoc społeczna - zaświadczenie określające rodzaj i wysokość uzyskanych świadczeń;
 • PUP - zaświadczenie o wysokości wypłaconych świadczeń lub ich braku z uwzględnieniem odprowadzanej składki na ubezpieczenie zdrowotne.

Jednocześnie informujemy, iż w toku postępowania administracyjnego organ ma prawo żądać dostarczenia innych dokumentów niezbędnych do prawidłowego rozpatrzenia sprawy.

Podstawa prawna:

 1. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 966 z późn. zm.),
 2. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 2001 r. w sprawie dodatków mieszkaniowych (Dz. U z 2011 r. nr 156 poz.1817 z późn. zm.),
 3. Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 26 kwietnia 2013 r. w sprawie sposobu przeprowadzania wywiadu środowiskowego, wzoru kwestionariusza wywiadu oraz oświadczenia o stanie majątkowym wnioskodawcy i innych członków gospodarstwa domowego, a także wzoru legitymacji pracownika upoważnionego do przeprowadzania wywiadu (Dz. U. z 2013 r. poz. 589).
Budynek Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Murowie
<./div>
 

 

logo szczepimy się.jpeg

500+.png