Biuletyn
Informacji Publicznej
Kontakt
Gminny Ośrodek Pomocy
Społecznej w Murowie
Dziś jest: sobota, 03-06-2023, Imieniny: Anatola, Leszka, Tamary

Stypendia i zasiłki szkolne

STYPENDIA I ZASIŁKI SZKOLNE


Stypendium szkolne przysługuje

  • uczniom szkół publicznych i niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych,
  • młodzieży i osobom dorosłym oraz słuchaczom publicznych kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów jeżyków obcych i kolegiów pracowników służb społecznych- do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24 roku życia,
  • wychowankom publicznych i niepublicznych ośrodków umożliwiających dzieciom i młodzieży, a także dzieciom i młodzieży upośledzonej umysłowo ze sprzężonymi niepełnosprawnościami realizację odpowiednio obowiązku szkolnego i obowiązku nauki – do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki.
  • uczniom szkół niepublicznych nieposiadających uprawnień szkół publicznych dla młodzieży i dla dorosłych – do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki,
  • słuchaczom niepublicznych kolegiów nauczycielskich i nauczycielskich kolegiów języków obcych- do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24 roku życia.

Wniosek składa rodzic, opiekun prawny lub pełnoletni uczeń do dnia 15 września, w przypadku słuchaczy kolegiów do dnia 15 października.

Wysokość stypendium szkolnego uzależniona jest od kwoty dochodu na osobę w rodzinie, ustalonego na podstawie informacji o dochodach przedstawionej we wniosku.

Miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie ucznia uprawniająca do ubiegania się                o stypendium szkolne nie może być większa niż kwota, o której mowa w art. 8, ust. 1, pkt 2 ustawy o pomocy społecznej, obecnie 514,00 zł.

Na dochód uprawniający do ubiegania się o stypendium szkolne składają się poszczególne przychody netto wszystkich członków rodziny, bez względu na tytuł i źródło ich uzyskania, pochodzące z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku, a w przypadku utraty dochodu (w tym miesiącu) z miesiąca, w którym wniosek został złożony.

Stypendium szkolne może być udzielane uczniowi w formie:

1)Całkowitego lub częściowego pokrycia udokumentowanych kosztów opłat za udział w zajęciach edukacyjnych, w tym wyrównawczych wykraczających poza zajęcia realizowane w szkole w ramach planu nauczania jak również udziału zajęciach edukacyjnych realizowanych poza szkołą, a w szczególności:

a) opłat za kursy językowe,

b) opłat za kursy komputerowe,

c) opłat za zajęcia logopedyczne,

d) opłat za ogniska plastyczne i artystyczne.

2)Pomocy rzeczowej o charakterze edukacyjnym, a w szczególności:

a) zakupu podręczników do nauki,

b) zakupu słowników, encyklopedii, edukacyjnych programów komputerowych,

c) zakupu przyborów szkolnych, w tym tornistrów, zeszytów i innych materiałów piśmiennych,

d) zakupu stroju sportowego na zajęcia wychowania fizycznego lub inne zajęcia sportowe,

e) zakupu innych koniecznych pomocy naukowych.

3. Osobom uprawnionym i uczęszczającym do szkół ponadgimnazjalnych, jeżeli uczą się poza miejscem zamieszkania, stypendium szkolne może być także udzielane w formie zwrotu całkowitego lub częściowego pokrycia udokumentowych kosztów dojazdu z miejsca zamieszkania do miejsca pobierania nauki lub zakwaterowania w miejscu pobierania nauki.

W przypadku uznania, iż żadna z wyżej wymienionych form nie jest możliwa lub celowa stypendium szkolne może być przyznane w formie świadczenia pieniężnego.

Wysokość stypendium.

1. Osobie uprawnionej, w której rodzinie dochód na rodzinę nie przekracza kwoty równej połowie kryterium dochodowego może być przyznane stypendium szkolne, miesięcznie w wysokości 90 % kwoty zasiłku rodzinnego.

2. Osobie uprawnionej, w której rodzinie dochód na osobę przekracza kwotę równą połowie kryterium dochodowego może być przyznane stypendium szkolne, miesięcznie, w wysokości 80 % kwoty zasiłku rodzinnego.

3. Osobie uprawnionej, w której rodzinie dochód na osobę nie przekracza kwoty kryterium dochodowego

a jednocześnie, w którego rodzinie występują co najmniej dwie z następujących sytuacji:

a) bezrobocie,

b) niepełnosprawność członka rodziny,

c) ciężka lub długotrwała choroba członka rodziny,

d) wielodzietność,

e) niewypełnianie funkcji opiekuńczo – wychowawczych,

f) alkoholizm,

g) narkomania,

h) rodzina niepełna, może być przyznane stypendium w wysokości, miesięcznie 100 % kwoty zasiłku rodzinnego.

Wypłata stypendium następuje tylko po przedstawieniu imiennych faktur, rachunków, zaświadczeń.

Zasiłek szkolny

Zasiłek szkolny przyznaje się na wniosek, określający w szczególności zdarzenie losowe będące przyczyną ubiegania się o zasiłek oraz pożądaną formę zasiłku. Do wniosku należy dołączyć dokumenty potwierdzające zaistniałe zdarzenie .

Przyznanie zasiłku szkolnego może nastąpić również z urzędu.

Wniosek o przyznanie zasiłku szkolnego składa się niezwłocznie po powstaniu zdarzenia losowego będącego podstawą ubiegania się o zasiłek szkolny, nie później jednak niż w ciągu dwóch miesięcy od tego zdarzenia.

Wysokość zasiłku szkolnego uzależniona jest od indywidualnych skutków zaistniałego zdarzenia losowego.

Budynek Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Murowie
<./div>
 

 

logo szczepimy się.jpeg

500+.png