Biuletyn
Informacji Publicznej
Kontakt
Gminny Ośrodek Pomocy
Społecznej w Murowie
Dziś jest: sobota, 03-06-2023, Imieniny: Anatola, Leszka, Tamary

Czyste powietrze

ZAŚWIADCZENIE O WYSOKOŚCI DOCHODU -  PROGRAM „CZYSTE POWIETRZE” (2018-2029)

„Czyste powietrze” jest to ogólnopolski program wsparcia finansowego na wymianę źródeł ciepła oraz prace związane z termomodernizacją, skierowany do osób fizycznych, właścicieli i współwłaścicieli domów jednorodzinnych.

Podstawa prawna:

 • - ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2020 r. poz. 1219 z późn. zm.),
 • - rozporządzenie Ministra Klimatu z dnia 2 października 2020 r. w sprawie określenia wzoru żądania wydania zaświadczenia o wysokości przeciętnego miesięcznego dochodu przypadającego na jednego członka gospodarstwa domowego osoby fizycznej oraz wzoru tego zaświadczenia (Dz. U. 2020 r. poz. 1713),
 • - ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (t. jedn. Dz. U. z 2020 r., poz. 111 ze zm.),
 • - ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t. jedn. Dz. U. z 2020 r., poz. 256 ze zm.).

Miejsce załatwienia sprawy:

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Murowie ul. Wolności 20/1, 46-030 Murów

Sposób składania żądania o wydanie zaświadczenia o dochodach:

 • osobiście w GOPS Murów;
 • pocztą tradycyjną lub poprzez platformę ePUAP

Kto może złożyć żądanie o wydanie zaświadczenia o dochodach:

Osoba fizyczna, która zamierza złożyć wniosek o przyznanie dofinansowania do Narodowego lub Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, do którego wymagane jest zaświadczenie o wysokości przeciętnego miesięcznego dochodu przypadającego na jednego członka gospodarstwa domowego osoby fizycznej.

Żądanie wydania w/w zaświadczenia składa się zgodnie z właściwością miejscową tj. zgodnie z miejscem zamieszkania osoby ubiegającej się.

Dodatkowe informacje:

1. Dochodem jest dochód w rozumieniu art. 3 pkt 1 ustawy o świadczeniach rodzinnych.

2. Gospodarstwo domowe tworzą:

 • osoba fizyczna samotnie zamieszkująca i gospodarująca (gospodarstwo domowe jednoosobowe), albo
 • osoba fizyczna oraz osoby z nią spokrewnione lub niespokrewnione pozostające w faktycznym związku, wspólnie z nią zamieszkujące i gospodarujące (gospodarstwo domowe wieloosobowe).A

3. Wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu ustalana jest na podstawie dochodów osiągniętych w:

 • przedostatnim roku kalendarzowym poprzedzającym rok, w którym złożono żądanie wydania zaświadczenia – w przypadku żądania złożonego w okresie od dnia 1 stycznia do dnia 31 lipca danego roku;
 • ostatnim roku kalendarzowym poprzedzającym rok, w którym złożono żądanie wydania zaświadczenia – w przypadku żądania złożonego w okresie od dnia 1 sierpnia do dnia 31 grudnia danego roku.

W związku w powyższym, w przypadku żądania wydania zaświadczenia złożonego od października 2020 r. do dnia 31 lipca 2021 r., wysokość dochodu ustalana jest na podstawie dochodów osiągniętych w 2019 r.

4. W zaświadczeniu podaje się wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu przypadającego na jednego członka gospodarstwa domowego osoby fizycznej oraz wskazuje się, czy dochód ten dotyczy członka gospodarstwa domowego jednoosobowego czy gospodarstwa domowego wieloosobowego.

Wymagane dokumenty:

 • prawidłowo i kompletnie wypełnione żądanie wydania zaświadczenia o wysokości przeciętnego miesięcznego dochodu przypadającego na jednego członka gospodarstwa domowego (do pobrania);
 • zaświadczenie naczelnika urzędu skarbowego, dotyczące wnioskodawcy lub członka/członków jego gospodarstwa domowego rozliczających się na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, zawierające informacje odpowiednio o:

a) formie opłacanego podatku,
b) wysokości przychodu,
c) stawce podatku,
d) wysokości opłaconego podatku

– w przypadku osiągania dochodów z działalności podlegającej opodatkowaniu na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne – ryczałt ewidencjonowany lub karta podatkowa;

 • inne dokumenty, w tym oświadczenia, które mogą być niezbędne do ustalenia wysokości przeciętnego miesięcznego dochodu.

UWAGA ROLNICY!

W okresie od 1 sierpnia jednak nie dłużej niż do 23 września każdego roku będzie przerwa w wydawaniu zaświadczeń dla gospodarstw domowych, w których pozyskiwane są dochody z gospodarstwa rolnego.

W powyższym okresie tut. organ nie będzie miał możliwości ustalenia wysokości dochodu z gospodarstwa rolnego, a zatem wydać stosownego zaświadczenia o dochodach gospodarstwa domowego.

Podkreśla się, rozpoczęcie przedsięwzięcia tj. poniesienie pierwszego kosztu kwalifikowanego przez wnioskodawcę może nastąpić nawet 6 miesięcy przed dniem złożenia wniosku o dofinansowanie.

Zgodnie z Komunikatem Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej dla gmin w sprawie corocznej przerwy w wydawaniu zaświadczeń o dochodach dla osób fizycznych, o których mowa w rozporządzeniu Ministra Klimatu z dnia 2 października 2020 r.

Opłaty:
Brak opłaty skarbowej za wydanie zaświadczenia.

Formularze do druku:

1. Żądanie wydania zaświadczenia o wysokości przeciętnego miesięcznego dochodu przypadającego na jednego członka gospodarstwa domowego

PDFCZYSTE POWIETRZE Wniosek o wydanie zaświadczenia o dochodzie.pdf (217,23KB)

 

Więcej informacji nt. PROGRAMU „Czyste powietrze” na stronie czystepowietrze.gov.pl

Budynek Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Murowie
<./div>
 

 

logo szczepimy się.jpeg

500+.png