Biuletyn
Informacji Publicznej
Kontakt
Gminny Ośrodek Pomocy
Społecznej w Murowie
Dziś jest: sobota, 03-06-2023, Imieniny: Anatola, Leszka, Tamary

Karta Dużej Rodziny

Założeniem Ustawy z dnia 5 grudnia 2014r., jak i dotychczasowego rządowego programu dla rodzin wielodzietnych, jest podjęcie działań na rzecz rodzin wielodzietnych, zarówno przez właściwych ministrów, jak i przez inne podmioty, w tym niepubliczne, które mogą zapewnić rodzinom wielodzietnym szczególne uprawnienia w ramach prowadzonej działalności.

 

Posiadacze Karty Dużej Rodziny mają możliwość korzystania z katalogu oferty kulturalnej, rekreacyjnej czy transportowej na terenie całego kraju.

 

Przez rodzinę wielodzietną od dnia 1.01.2019r. rozumie się rodzinę, w której rodzic (rodzice) lub małżonek rodzica mają lub mieli na utrzymaniu łącznie co najmniej troje dzieci bez względu na ich wiek.

 

Do posiadania Karty są uprawnieni członkowie rodziny wielodzietnej, tj. :

1)    rodzic (rodzice) - przez którego rozumie się także rodzica (rodziców) zastępczych lub osobę (osoby) prowadzącą rodzinny dom dziecka;

2)    małżonek rodzica;

3)    dziecko – przez które rozumie się także dziecko, nad którym rodzic sprawuje rodzinną pieczę zastępczą, oraz osobę przebywającą w dotychczasowej rodzinie zastępczej albo w rodzinnym domu dziecka, o której mowa w art. 37 ust. 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2017 r. poz. 697 i 1292).

 

Karta Dużej Rodziny przysługuje rodzicom oraz ich małżonkom, którzy mają lub kiedykolwiek w przeszłości mieli na utrzymaniu łącznie co najmniej troje dzieci – bez względu na ich obecny wiek.

 

Prawo do posiadania Karty przysługuje dziecku, jeżeli w dniu składania wniosku o przyznanie mu Karty co najmniej troje dzieci w rodzinie wielodzietnej spełnia poniższe wymagania :

1) jest w wieku do ukończenia 18. roku życia;

2) w wieku do ukończenia 25. roku życia - w przypadku gdy dziecko uczy się w:

a ) szkole - do dnia 30 września następującego po końcu roku szkolnego,

b) szkole wyższej - do dnia 30 września roku

- w którym jest planowane ukończenie nauki 

3)  bez ograniczeń wiekowych - w przypadku dzieci legitymujących się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności.

 

 

Karta jest środkiem identyfikującym członka rodziny wielodzietnej, poświadczającym prawo członka rodziny wielodzietnej do uprawnień ustalonych w trybie określonym w niniejszej ustawie lub przyznanych na podstawie przepisów odrębnych:

1.      wydawanym w formie dokumentu z tworzywa sztucznego, zwanym dalej "kartą tradycyjną"

2.      lub realizowanym przy użyciu oprogramowania dedykowanego dla urządzeń mobilnych, udostępnionego przez ministra właściwego do spraw rodziny, zawierającego usługi ułatwiające korzystanie z przyznanych uprawnień, zwanym dalej "kartą elektroniczną" (wydawane od 01.01.2018r.)

Karty wydawane są bezpłatnie każdemu członkowi rodziny.

W przypadku zgubienia lub zniszczenia Karty duplikat karty wydawany jest za opłatą 10,12zł.

Ponadto wydanie Karty podlega opłacie w wysokości 9,21 zł, w przypadku gdy:

1.      członkowi rodziny wielodzietnej, na jego wniosek, wydana już została wyłącznie karta tradycyjna i następnie członek rodziny wielodzietnej wnioskuje o kartę elektroniczną albo

2.      członkowi rodziny wielodzietnej, na jego wniosek, udostępniona już została karta elektroniczna i następnie członek rodziny wielodzietnej wnioskuje o wydanie karty tradycyjnej.

Nr konta bankowego na który należy uiszczać opłaty:

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Murowie

46-030 Murów, ul. Wolności 20/1

Bank Spółdzielczy w Łubnianach  14 8897 0004 2001 0008 2530 0004

Tytuł wpłaty: „Za dodatkową formę KDR – imię i nazwisko” lub  „Za duplikat KDR – imię i nazwisko

 

 

Członek rodziny wielodzietnej, który złożył wniosek o przyznanie Karty przed dniem 1 stycznia 2018r., nie ponosi opłaty za wydanie dodatkowej elektronicznej Karty, jeżeli złoży wniosek o jej wydanie przed dniem 1 stycznia 2020r.

Karty Dużej Rodziny dla mieszkańców Gminy Murów są wydawane przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Murowie, ul. Wolności 20/1. 

Wniosek o wydanie Karty można odebrać w GOPS lub pobrać go klikając na link : (https://www.gov.pl/web/rodzina/wniosek-o-przyznanie-karty-duzej-rodziniy-lub-wydanie-duplikatu)

 

Wniosek i niezbędne dokumenty mogą być składane drogą elektroniczną wyłącznie za pomocą systemu teleinformatycznego utworzonego przez ministra właściwego do spraw rodziny. Wniosek ten opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP.

  

W przypadku osób nieposiadających numeru PESEL, składając wniosek o przyznanie Karty, poza dokumentami, o których mowa powyżej, przedstawia się oryginały lub odpisy dokumentów potwierdzających prawo do przyznania Karty, w szczególności:

1)   w przypadku rodzica - dokument potwierdzający tożsamość;

2)   w przypadku małżonka rodzica - dokument potwierdzający tożsamość oraz akt małżeństwa;

3)   w przypadku dzieci w wieku do ukończenia 18. roku życia - akt urodzenia lub dokument potwierdzający tożsamość;

4)   w przypadku dzieci w wieku powyżej 18. roku życia - dokument potwierdzający tożsamość;

5)   w przypadku dzieci legitymujących się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności w wieku powyżej 18. roku życia - dokument potwierdzający tożsamość.

 

Składając wniosek należy wskazać, czy dotyczy on karty tradycyjnej lub karty elektronicznej.

W przypadku gdy członek rodziny wielodzietnej ubiega się o przyznanie karty elektronicznej-  jest obowiązany podać adres poczty elektronicznej i numer telefonu komórkowego każdego członka rodziny wielodzietnej, który z usługi będzie korzystać.

Rodzic lub małżonek rodzica wskazuje jednocześnie członków rodziny wielodzietnej, której usługa ma dotyczyć.

 

Karta wydawana jest na okres :

1)      rodzicowi oraz małżonkowi rodzica - na czas nieokreślony;

2)      dziecku w wieku do ukończenia 18. roku życia - do ukończenia 18. roku życia;

3)      dziecku powyżej 18. roku życia - odpowiednio do dnia 30 września następującego po końcu roku szkolnego, w którym jest planowane ukończenie nauki w danej placówce, lub w przypadku szkoły wyższej, do 30 września roku, w którym jest planowane ukończenie nauki w danej placówce, zgodnie z oświadczeniem- nie dłużej jednak niż do ukończenia 25. roku życia;

4)      dziecku legitymującemu się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności, w wieku powyżej 18. roku życia - na okres ważności orzeczenia;

5)      dziecku umieszczonemu w rodzinnej pieczy zastępczej - na czas umieszczenia w danej rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka;

6)      osobie przebywającej w dotychczasowej rodzinie zastępczej albo w rodzinnym domu dziecka, o której mowa w art. 37 ust. 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej - odpowiednio do dnia 30 września po końcu roku szkolnego, w którym jest planowane ukończenie nauki w danej placówce, lub w przypadku szkoły wyższej, do dnia 30 września roku, w którym jest planowane ukończenie nauki w danej placówce, zgodnie z zaświadczeniem szkolnym lub oświadczeniem- nie dłużej jednak niż do ukończenia 25. roku życia

 

 

Karta elektroniczna ma formę aplikacji dedykowanej dla urządzeń mobilnych.

Aplikacja posiada kilka funkcji:

 ► umożliwi wyszukiwanie partnerów KDR wg kategorii, lokalizacji, czy frazy,

► funkcja geolokalizacji pozwoli na wyszukiwanie partnerów udzielających zniżek w okolicy przebywania użytkownika

► użytkownik aplikacji będzie mógł dodawać partnerów KDR do listy „ulubionych”,

► aplikacja pozwoli także na przekazywanie informacji członkom rodzin wielodzietnych zarówno o aktualnych zniżkach i nowych partnerach jak i o konieczności złożenia wniosku przed terminem ważności karty np. w przypadku dzieci przed 18 r.ż.

► rodzic będzie mógł posiadać ma swoim smartfonie Karty swoich dzieci oraz małżonka.

 

O przyznanie elektronicznej Karty Dużej Rodziny mogą wnioskować również osoby korzystające dotychczas z Karty w tradycyjnej, plastikowej formie.

W przypadku osób, które do dnia 31 grudnia 2017r. złożyły wniosek o Kartę Dużej Rodziny, przyznanie Karty elektronicznej będzie bezpłatne- jeśli złożą wniosek o jej wydanie do dnia 31 grudnia 2019r.

Po upływie tego czasu, jak i w przypadkach gdy od dnia 1 stycznia 2018 r. członek rodziny wielodzietnej złożył wniosek o przyznanie Karty Dużej Rodziny tylko w jednej formie, a następnie po jej przyznaniu złożył wniosek o dodatkową formę Karty, do wniosku musi załączyć dowód wniesienia opłaty za dodatkową formę Karty w kwocie 9,21zł.

 

Jak otrzymać elektroniczną Kartę Dużej Rodziny :

1.      w pierwszej kolejności należy złożyć wniosek podając dane osób, dla których wnioskuje o Kartę elektroniczną wraz z numerem telefonu i adresem poczty elektronicznej, na który przyjdą dane autoryzacyjne do aplikacji mKDR.

2.      po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku, na adres poczty elektronicznej zostanie przesłany link do sklepu App Store lub Google Play oraz numer Karty, a na podany numer telefonu SMS z hasłem do pierwszego logowania wraz z ostatnimi cyframi Karty (cała procedura powinna trwać maksymalnie do tygodnia)

3.      po ściągnięciu aplikacji na swoje urządzenie mobilne, należy zalogować się podając skopiowany z e-maila numer Karty Dużej Rodziny oraz hasło z SMS, które należy zmienić po pierwszym logowaniu, a następnie spersonalizować Karty Dużej Rodziny członków rodzin wielodzietnych, którym zawnioskowano o przyznanie Karty elektronicznej. Przy czym rodzic poza swoją Kartą może w swoim telefonie wyświetlać Karty swoich dzieci oraz drugiego rodzica.

 

Szczegółowa informacja na temat aplikacji mKDR dostępna jest   TUTAJ    (https://www.gov.pl/web/rodzina/aplikacja-mkdr)

Budynek Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Murowie
<./div>
 

 

logo szczepimy się.jpeg

500+.png