Biuletyn
Informacji Publicznej
Kontakt
Gminny Ośrodek Pomocy
Społecznej w Murowie
Dziś jest: sobota, 03-06-2023, Imieniny: Anatola, Leszka, Tamary

Dodatek osłonowy

DODATEK OSŁONOWY

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Murowie informuje, że przyjmuje wnioski o dodatek osłonowy. Ostateczny termin złożenia wniosku to 31.10.2022r.

Druki do pobrania tutaj

1. Dodatek osłonowy przysługuje:

- jednoosobowemu gospodarstwu domowemu, w którym wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu za rok 2020* nie przekracza kwoty 2100,00 zł;

- wieloosobowemu gospodarstwu domowemu, w którym wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu wszystkich członków tego gospodarstwa za rok 2020* nie przekracza kwoty 1500,00 zł*
w przeliczeniu na osobę.

* - jednakże do wniosków złożonych po 31.07.2022r. w wyliczeniu miesięcznego dochodu przypadającego na członka rodziny będą brane pod uwagę dochody z roku bazowego 2021.

 

2. Wysokość dodatku osłonowego:

Rodzaj gospodarstwa

Podstawowa kwota

dodatku osłonowego

Podwyższona kwota

dodatku osłonowego*

Gospodarstwo domowe jednoosobowe

400,00 zł

500,00 zł

Gospodarstwo domowe 2-3 osobowe

600,00 zł

750,00 zł

Gospodarstwo domowe 4-5 osobowe

850,00 zł

1062,50 zł

Gospodarstwo domowe > 6 osób

1150,00 zł

1437,50 zł

* podwyższona kwota dodatku przysługuje gospodarstwom, których głównym źródłem ogrzewania jest: kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia, kuchnia węglowa lub piec kaflowy na paliwo stałe, zasilane węglem lub paliwami węglopochodnymi.

UWAGA! By jednak otrzymać wyższy dodatek, konieczny jest wpis tego źródła ogrzewania do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB) co można uczynić w siedzibie Urzędu Gminy Murów bądź za pośrednictwem platformy https://ceeb.gov.pl/

 

3. Terminy składania wniosku o dodatek osłonowy:

- w przypadku złożenia wniosku do 31 stycznia 2022r. dodatek osłonowy wypłacony zostanie w dwóch równych ratach. Wypłata pierwszej nastąpi do 31 marca 2022r., natomiast drugiej - do 2 grudnia 2022r.

- w przypadku złożenia wniosku w terminie od 1 lutego do 31 października 2022 r. dodatek osłonowy wypłacany jest jednorazowo (100% dodatku) niezwłocznie po jego przyznaniu, najpóźniej do dnia 2 grudnia 2022r.

 

4. Wniosek o dodatek osłonowy można złożyć w dwóch formach:

- papierowej w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Murowie przy ul. Wolności 20/1, 46-030 Murów;

- elektronicznej, tj. za pośrednictwem platformy ePUAP (Uwaga! Taki wniosek musi być podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub profilem zaufanym.)

 

5. Informacje dodatkowe:

- w przypadku, gdy wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu przekracza kwotę progową dodatek osłonowy przysługuje w wysokości różnicy między kwotą dodatku osłonowego, a kwotą o którą został przekroczony przeciętny miesięczny dochód (jednak w przypadku, gdy wysokość dodatku osłonowego, jest niższa niż 20 zł, świadczenie to nie przysługuje)

- gdy wniosek o dodatek osłonowy złożą dwie lub więcej osób z tego samego gospodarstwa domowego, dodatek zostanie przyznany tej osobie, która złożyła wniosek jako pierwsza;

- ostatecznym terminem na złożenie wniosku o dodatek osłonowy jest dzień 31.10.2022r. (poniedziałek). Wniosek złożony po tym terminie pozostawia się bez rozpoznania.

Budynek Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Murowie
<./div>
 

 

logo szczepimy się.jpeg

500+.png